Rodzaje umów – co może zaproponować Ci pracodawca

Firmy poszukujące osób na dane stanowisko mogą oferować różne formy zatrudnienia. Proponowane umowy dzielą się na zawierane na podstawie Kodeksu pracy (umowy o pracę) i te uregulowane przez zapisy Kodeksu cywilnego (umowy cywilnoprawne). Zanim zdecydujesz się na wysłanie CV i przyjęcie danej oferty, poznaj najważniejsze informacje na temat najpopularniejszych rodzajów umów.

Umowa o pracę

Umowa o pracę zawsze jest umową dwustronnie zobowiązującą. Oznacza to, że każda z jej stron musi wywiązać się z ustalonych założeń – pracownik świadczyć na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy pracę w zamian za wynagrodzenie, a pracodawca płacić za świadczoną mu pracę. Ważne, by pamiętać, że taka umowa daje zatrudnionemu pełnię praw wynikających z Kodeksu pracy. Gwarantuje między innymi prawo do wynagrodzenia minimalnego, płatnego urlopu – wypoczynkowego, zdrowotnego i macierzyńskiego, emerytury, renty, zasiłku dla bezrobotnych, uregulowanego czasu pracy oraz pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji. Wszystkie umowy o pracę wiążą się z koniecznością płacenia składek ZUS. Wspomniany koszt dzielony jest między zatrudniającego a zatrudnionego.

Pracodawca może zaproponować Ci kilka rodzajów umów o pracę – na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony (np. na zastępstwo). Niezależnie od typu umowy, powinna być ona sporządzona na piśmie. Jakie elementy zawiera taki dokument? Umowa o pracę wskazuje strony (pracodawcę i pracownika), rodzaj umowy, datę jej zawarcia, a także warunki pracy i wynagrodzenia. Można rozwiązać ją za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, po upływie czasu, na jaki została zawarta lub po zakończeniu pracy, jakiej dotyczyła. Orzeczenie o rozwiązaniu umowy o pracę także powinno mieć formę pisemną.

Umowa zlecenie

Przez umowę zlecenia, nazywaną umową starannego działania, zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania danej czynności prawnej dla zleceniodawcy. Na osobie, która przyjęła zlecenie, spoczywa więc obowiązek należytego wykonywania swoich zadań zgodnie z umową i przepisami prawa. Nie odpowiada ona jednak za brak osiągnięcia celu postawionego przez zleceniodawcę. Przedmiotem ustaleń nie jest zatem rezultat. Umowa zlecenie stała się popularna z powodu swojej elastyczności – nie stwarza ona między stronami trwałej więzi ani obowiązku podporządkowania się zleceniodawcy w toku pracy. Oprócz tego zleceniodawca i zleceniobiorca mogą wypowiedzieć zlecenie w każdym czasie.

Do wad tego rodzaju umowy cywilnoprawnej należy brak pewności zatrudnienia. Ponadto nie gwarantuje ona otrzymania minimalnego wynagrodzenia za wykonanie zlecenia ani wypłacenia pieniędzy za wykonywanie zadań w czasie przekraczającym ponad założony limit. Zleceniobiorcy nie przysługują też uprawnienia pracownicze, np. prawo do urlopu zdrowotnego. Warto jednak pamiętać, że w przypadku umowy zlecenia nie zawsze zachodzi konieczność opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Można więc uniknąć zobowiązań wobec ZUSu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego jaki rodzaj umowy wybrać, sprawdź konsultacje z profesjonalistami na https://www.zustoniemus.pl/produkt/2007/.

Umowa o dzieło

Na podstawie umowy o dzieło jedna ze stron zobowiązuje się do wykonania zamówionego dzieła w terminie i sposób niewadliwy, druga z kolei do zapłaty wynagrodzenia. Jest to tzw. umowa rezultatu – liczy się jej końcowy efekt. Przyjmujący zamówienie ma swobodę co do miejsca, czasu i sposobu wykonywania swojego świadczenia. Zawsze otrzymuje zapłatę za osiągnięte rezultaty. Podobnie jak w przypadku umowy zlecenia, umowy o dzieło również nie dotyczą przepisy Kodeksu Pracy. Przyjmującemu zamówienie nie przysługuje więc minimalne wynagrodzenie ani zasiłek chorobowy. Umowa o dzieło nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych, co znaczy, że wykonawca nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani zdrowotnym. Jeśli umowa o dzieło nie jest zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz, nie trzeba płacić składek ZUS.  

Zatrudniający może zaproponować kandydatom umowę o pracę (zachodzi wówczas tzw. stosunek pracy) lub umowę cywilnoprawną, najczęściej umowę zlecenie lub o dzieło. Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę wiąże się przede wszystkim z pewnymi gwarancjami, jak wynagrodzenie minimalne, uregulowany czas pracy oraz ściśle określony sposób zawierania i rozwiązywania umów. Z kolei umowy cywilnoprawne charakteryzują się dużą swobodą wykonawcy w wyborze sposobu wykonania pracy, możliwością szybkiego rozwiązania umowy oraz z niezależnością od zleceniodawcy, który ponosi niższe koszty związane z zatrudnieniem personelu. Wybór konkretnej oferty warto poprzedzić wcześniejszym zastanowieniem się nad swoimi oczekiwaniami i priorytetami, dlatego że trudno jednoznacznie wskazać, jaki rodzaj umowy jest korzystniejszy – wiele zależy od przyjętych kryteriów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *